Gebyroversigt

Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter, du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Forstå din regning

Sammen med betalingen for din forsikring opkræver Djøf Forsikring en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration.

Afgifter og bidrag (lovbestemte)

Skadeforsikringsafgift

Hvor meget betaler jeg?

 • Skadesforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen for forsikringen.

Hvorfor skal jeg betale denne afgift?

Alle, som har en forsikring, skal betale denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet i henhold til ”lov om afgift af skadesforsikringer”. Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. De forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift, fx den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer, bliver ikke pålagt denne skadesforsikringsafgift

Naturskadeafgift

Hvor meget betaler jeg?

 • 40 kr. pr. police pr. år.

Hvorfor skal skal jeg betale denne afgift?
Du skal betale afgiften, hvis du har en indbo-, sommerhus- eller husforsikring.

Afgiften administreres af Naturskaderådet og bliver indbetalt til en pulje. Naturskaderådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø.

Statsafgift for køretøjer

Hvor meget betaler jeg?

 • 42,9 % af betaling for din ansvarsforsikring (gældende for motorkøretøjer)
 • 230 kr. pr. år (gældende for knallerter)

Hvorfor skal jeg betale denne afgift?
Alle motorkøretøjsforsikringer bliver pålagt statsafgift. Afgiften, som vi afregner med staten, er indeholdt i prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring.

Miljøbidrag for køretøjer

Hvor meget betaler jeg?

 • 84 kr. pr. køretøj pr. år

Hvorfor skal jeg betale dette bidrag?
Bidraget fungerer som finansieringsgrundlag for den godtgørelse, man modtager, når man afleverer bilen til ophugning eller skrotning. Vi opkræver bidraget sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

Garantifondsbidrag

Hvor meget betaler jeg?

 • 40 kr. pr. police pr. år.

Hvorfor skal jeg betale dette bidrag?
I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs (det som vi almindeligvis kalder et forsikringsselskab) konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på 40 kr. pr. police for motorkøretøjs-, sundheds-, indbo-, og husforsikring.*

*Motorkøretøjsforsikringer er ikke omfattet af garantifondsbidraget i 2024. 

Andre gebyrer og tillæg

Opkrævningsgebyr

Hvor meget betaler jeg?

 • 40 kr. pr. girokort.
 • 8 kr. pr. opkrævning via Betalingsservice.

Hvorfor skal jeg betale dette gebyr?
Opkrævningsgebyret skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af betalingen for forsikringen.

Vil du spare gebyret til girokort og tilmeldes Betalingsservice? Tilmeld dig her.

Rykkergebyr

Hvor meget betaler jeg?

 • 100 kr.

Hvorfor skal jeg betale dette gebyr?
Vi opkræver dette gebyr, hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, og vi er nødt til at sende en påmindelse.

Du kan tilmelde din forsikring til automatisk betaling via Betalingsservice. Tilmeld dig her.

Opsigelsesgebyr

Opsigelsesgebyr

Du kan opsige din forsikring til hovedforfald uden at skulle betale gebyr.

 

Kort opsigelsesret

For privatforsikringer og motorforsikringer gælder det, at forsikringen kan opsiges med kort varsel. Hvis forsikringen opsiges med kort varsel – altså på et andet tidspunkt end hovedforfald – modregner vi et gebyr i det beløb, der eventuelt skulle være tilbagebetalt.

Hvor meget betaler jeg?

 • 76 kr. pr. forsikring. (2024)
 • 758 kr. pr. forsikring (2024), hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår.

Ratetillæg - hvis du betaler halvårligt, kvartalsvis eller månedligt

Du betaler som udgangspunkt din forsikring én gang om året via Betalingsservice. I de fleste tilfælde kan du dog vælge, hvor ofte du vil betale fx månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Der er pt. et gebyr på 5 %, hvis du betaler halvårligt, og 8 % hvis du betaler en gang i kvartalet. Der er ingen gebyrer, når du betaler årligt eller månedligt. Vær opmærksom på, at gebyrerne kan ændre sig.

Undgå ærgerlige rykkergebyrer i postkassen

Har du din opkrævning tilmeldt automatisk betaling, er du sikret mod rykkergebyrer i postkassen.

 

Tilmeld Betalingsservice